china和chinese一样吗
免费为您提供 china和chinese一样吗 相关内容,china和chinese一样吗365天每天持续更新,更多内容请持续

当前位置: 首页 > china和chinese一样吗

China's与Chinese的用法有何区别

China's与Chinese有何区别 China's为名词所有格,强调所属关系.如: The Yellow River is China's second longest river. 黄河是中国第二大河. China's country

更多...